DESCENDANTS OF HUIE KIN AND LOUISE MARIA VAN ARNAM

This chart is organized by family and by generation. For example, all children of Huie Kin and Louise Maria Van Arnham are listed with their spouses in Column 1. The spouse of each direct descendant is also listed but their name is preceeded by a "+" symbol. The children and grandchildren of each couple are listed under the couple's names and follow the same pattern.

This list is based on information collected for the 1994 Asilomar reunion and was updated in 1998 by Ching-hsien Wang.

To submit an update, please email Amy at amyk.bell@gmail-dot-com. Family photos are always appreciated.

 

GENERATIONS

0 1 2 3 4

Huie Kin Kwong (1854-1934)

+Louise Maria Van Arnam (1864-1944) 

 

: Irving Van Arnam Huie (1890-1957)
: +Irene Francis Gartland (1900-1966)
: . Irving Raymond Huie (1928- )
: . +Patricia Ann Cronin (1932- )
: . . Michael Robert Huie (1956- )
: . . +Jeanne Marie Ross (1954- )
: . . . Jason Ross Huie (1989- )
: . . Barbara Eleanor Huie (1957- )
: . . +Arthur James Bougoulas (1956- )
: . . . Kevin James Bougoulas (1993- )
: . . Irving Terrence Huie (1958- )
: . . +Mary Susan Quigley (1958- )
: . . . Mary Kate Huie (1980- )
: . . . Caroline Jane Huie (1982- )
: . . +Delores Bendix (1957- )
: . . . Terrence Mark Huie (1993- )
: . . Peter Joseph Huie (1959- )
: . . +Anne Marie Albert (1960- )
: . . . Taylor Marie Huie (1989- )
: . . . Olivia Anne Huie (1992- )
: . . James Thomas Huie (1960- )
: . . +Elizabeth Ann Fries (1964- )
: . . Eileen Marie Huie (1965- )
: . . Patricia Ann Huie (1968- )
: . . Kevin Bernard Huie (1971- )
: . Robert Edwin Huie (1929- )
: . +Janet Patricia Patterson (1933- )
: . . Bruce Joseph Huie (1957- )
: . . Robert Thomas Huie (1958- )
: . . +Bernice Marie Bade (1960- )
: . . . Kristen Elizabeth Huie (1991- )
: . . Kathleen Jane Huie (1959- )
: . . +Christopher Roy Trahan (1963- )
: . . Karen Elizabeth Huie (1960- )
: . . +Philip Thomas Parisi (1960- )
: . . . Philip Conor Parisi (1991- )
: . . Nancy Lee Huie (1962- )
: . . +Scott William Ryder (1961- )
: . . Douglas Jon Huie (1965- )
: . . Ellen Theresa Huie (1967- )
 
: Tom Kin Huie (1891-1895)
 
: Harriet Louise Hai-li Huie (1893-1991)
: +Fu-liang Chang (1889-1984)
: . Louise Feng-mei Chang (1916- )
: . +Daniel Teh-en Yang (1911-1980)
: . . Robert Ta-chih Yahng (1941- )
: . . +Tina Ing (1947- )
: . . . Christopher David Hao-teh Yahng (1976- )
: . . . Kacie Elizabeth Hsiao-yun Yahng (1980- )
: . . Huie Ta-jen Yang (1943- )
: . . +Carol Ann Chapman (1941- )
: . . . Louise Ru-an Yang (1976- )
: . . . Daniel Ru-min Yang (1977- )
: . . Christopher Ta-yung Yahng (1944- )
: . . +Susan Jean Vineys (1942- )
: . . . Michelle Ru-mei Yahng (1977- )
: . . Michael Ta-ho Yahng (1947- )
: . . +Susan Suh-tsuen Yeh (1949- )
: . . . David Allan Hsiao-lun Yahng (1987- )
: . Irving Bei-lin Chang (1918- );
: . +Wonona Er-tsen Wong (1923- )
: . . Amos Hwei-cheh Chang (1946- )
: . . +Joan Ellen Darby (1947- )
: . . . Matthew You-min Chang (1973- )
: . . . Darby Hwa-yin Chang (1976- )
: . . Mei-ming Noreen Chang (1951- )
: . . +Alan Raicer (1951- )
: . . . Jennifer Mei-an Raicer (1978- )
: . . . Geoffery Jian-hwei Raicer (1980- )
: . . Mei-chuin Nona Chang (1952- )
: . . +Michael Jules Kaufman (1943- )
 
: . Huie Pei-wen Chang (1923- )
: . +Lucy Peng-fei Fu (1929- )
: . . Amy Lee Chang (1952- )
: . . +Robert Raymond Young (1951- )
: . . . Andrew Lee Young (1985- )
: . . . William Lee Young (1988- )
: . . Victor Hugh Chang (1953- )
: . . +Li Hwa Victoria Shih (1954- )
: . . . Winston Wei-ming Chang (1983- )
: . . . Spencer Chi-ming Chang (1986- )
: . . Dorothy Sue Chang (1958- )
: . . +Gary Wayne Rasco (1957- )
: . . . Taylor Wen Rasco (1989- )
: . . . Cody Ming Rasco (1990- )
: . Margaret Feng-ya Chang (1925- )
: . +James Ju-luan Ma (1924- )
: . . Christopher Yi-wen Ma (1950- )
: . . +Natalie Preston Gilfoyle (1949- )
: . . . Olivia Otey Gilfoyle Jia-loh Ma (1982- )
: . . . James Rohan Gilfoyle Jia-ren Ma (1984- )
: . . Louise Elaine E-ling Ma (1952- )
: . . Katheryn Echen Ma (1956- )
: . . +Sanford Kingsley (1955- )
: . . . Emily Jialing Kingsley-Ma (1988- )
: . . . Hannah Louise Jiaming Kingsley-Ma (1991- )
: . . . Eliza Jiaping Kingsley-Ma (1993- )
: . . Philip Yi-teh Ma (1963- )
: . Katharine Feng-yi Chang (1929- )
: . +Franklin Fu Yen Wang (1928-1993)
: . . Jennifer Jay-Jay Wang (1963- )
: . . +David Robert Pascucci (1961- )
: . . Alexander Hugh Chou-wu Wang (1965- )
 
: Alice Ordania Ya-li Huie (1895-1980)
: +Yang-chu James Yen (1893-1990)
: . Zhen-dung William Yen (1922- )
: . +Lin-xian Zhang (1929- )
: . . Ling Yen (1958- )
: . . +Ming Zhou (1961- )
: . . . Charles Zi-yen Zhou (1994- )
: . . Ping Yen (1961- )
: . Grace Chuin-ying Yen (1924-1996)
: . +Kenneth Kai-I Diao (1919-1990)
: . . James Chih-chien Diao (1958- )
: . . +Catherine Norgaard Knickerbocker (1960- )
: . . Roy Wei-chien Diao (1963- )
: . James Xin-min Yen (1926-1990)
: . Fu-min Frederick Yen (1928-1968)
: . +Ye-qing Sun (1932- )
: . . Xiao-qing Yen (1954- )
: . . +Zi-yan Cheng (1955- )
: . . Wei-yi Yen (1957- )
: . . +Hong Li (1952- )
: . Alice Hua-yin Yen (1931- )
: . +Robert Ong Hing (1933- )
: . . Dari Sylvia Hing (1956- )
: . . +Michael Remo Glover (1957- )
: . . . Marjani Malena Yen Hing-Glover (1991- )
: . . Valerie Ong Hing (1958- )
: . . +William Douglas Morris (1951- )
: . . . Margarita Malinche Morris (1979- )
: . . . Catalina Carlota Morris (1984- )
: . . Gregory Ong Hing (1959- )
: . . +Jean Marie Seeley (1960- )
: . . . Spencer James Ong Hing (1990- )
: . . Elizabeth Ong Hing (1961- )
: . . +Peter Joseph McNellis (1960- )
: . . Roberta Ong Hing (1964- )
: . . +William John Cleary III (1963- )
: . . . Aidan Hing Cleary (1994- )
: . . Jennifer Ong Hing (1968- )
: . . Rebecca Ong Hing (1971- )
 
: Caroline Alida Ling-yu Huie (1897-1970)
: +Andrew Yu-yue Tsu (1885-1986)
: . David Teh-wei Tsu (1925- )
: . +Margareta Schreckenberg (1926- )
: . Robert Tao-hung Tsu (1927- )
: . +Ruth Moody (1944- )
: . . Rachel Caroline Tsu (1970- )
: . . Naomi Ruth Tsu (1972- )
: . Carol Hui-min Tsu (1928- )
: . +Monto Ho (1927- )
: . . Bettie Pei-wen Ho (1956- )
: . . +Ronald Allen Carlson (1955- )
: . . . Caroline Louise Le-yi Carlson (1992- )
: . . . Margaret Ruth Le-tian Carlson (1992- )
: . . John Chia-wen Ho (1959- )
: . . +Michelle Terese Viau (1956- )
: . . . Gregory Wei-ming Ho (1993- )
: . Kin Hsueh-yuan Tsu (1931- )
: . +Priscilla Ann D'Elia (1940- )
: . . Christopher Andrew Wen Tsu (1965- )
: . . Caroline Mei-an Tsu (1968- )
: . . David Randolph Tsu (1973- )
 
: Helen Pierson Hai-lan Huie (1899-1995)
: +Paul Chi-ting Gui (1895-1961)
: . Arthur Chi-peng Kwei (1922- )
: . +Lyanna Ho
: . Mary Xiang-yun Gui (1926- )
: . +Samuel Shan-chen Tu (1923- )
: . . Paul Kang-guo Tu (1950- )
: . . +Diane Tanping Zong
: . . Irving Huai-tsu Dwu (1955- )
: . . +Nian-lin Fang (1953- )
: . . Samuel Xuan Tu (1956- )
: . . +Guo-hua Sun (1953- )
: . . . Anthony T. Tu (1992- )
: . . Andrew An Tu (1957- )
: . . +Lily Miao (1961- )
: . Margaret Hua-chen Kwei (1931- )
: . +William Shen-chie Chang (1931- )
: . . Helen Nai-yee Chang (1956- )
: . . +Theodoric Manley Jr. (1957- )
: . . Hugh Nai-hun Chang (1962- )
: . . +Nicole Maria Mortati (1964- )
: . . . Christopher An-jian Chang (1993- )
: . . Hedy Nai-lin Chang (1964- )
: . . +Jack Guang-Ye Chin (1961- )
: . Lu-yin Lois Gui (1933- )
: . +Rui Che (1932- )
: . . Gui Che (1958- )
: . . Yin Che (1960- )
: . . +Nai-kang Tong (1960- )
: . . . Qiu-shi Tong (1988- )
: . . Lu Che (1962- )
: . . +Jing Chen (1963- )
: . . Shen Che (1965- )
: . . +Na-zheng Liu (1970- )
: . William Xi-en Gui (1937- )
: . +Bing-lan Gao (1937- )
: . . Yi-qun Gui (1969- )
: . . Gang Gui (1971- )
: . Victoria Jia-nian Gui (1941- )
: . +Ren-hui Wang (1937- )
: . . Xue-mei Wang (1969- )
: . . Yang-ling Wang (1977- )
 
: Ruth Gorham Shu-wen Huie (1901-1990) 
: +Henry Hsieh-chang Chou (1892-1945) 
: . Carl Nai-wen Chou (1925- ) 
: . +Fifi Fei Yang (1930-1994)
: . . Cathleen Wei Chou (1954- )
: . . Paul Hsun-ling Chou (1960- )
: . Margot Yi-chen Chou (1928- ) 
: . +Benjamin Chih-fang Wei (1926- )
: . . Barbara Chien-fen Wei (1954-1998)
: . . +Louis Martin Bell, Jr(1954- )
: . . . Susan Edyth Bell (1981- )
: . . . Amy Kathyrn Bell (1984- )
: . . . Christopher Maxwell Bell (1988- )
: . . . Sarah Emily Bell (1991- )
: . . Susan Chien-ping Wei (1956- )
: . . +Kim Allen Winick (1954- )
: . . . Jesse Pearl Winick (1989- )
: . . . Matthew Benjamin Winick (1990- )
: . . . Jacob Michael Winick (1994- )
: . . Deborah Chien-ling Wei (1957- )
: . . +R. Colin Dayton (1936- )
: . . . Cara Mei-ling Dayton (1988- )
: . . . Ryan Chien-kao Dayton (1989- )
. Yi-fen Dorothy (Chou) Zhou (1930- )
: . +Kung-yeh Wang (1929- )
: . . Ching-hsien Wang (1956- )
: . . +Ming Ji (1956- ) 
: . . . Jason Yan Ji (1987- ) 
: . . . Kevin Wen Ji (1991- ) 
: . . Jing-ning Wang (1963- )   
: . . +Lin Li (1962- ) 
: . Yi-hsien Ruth (Chou) Zhou (1934- ) 
: . +Chin-wen Huang
: . . Ruth Ting Huang (1964- )
: . . +Peter Si-tsong Chang (1960- )
: . . . Ryan Chang (1994- )
: . . Tung Huang (1968- )
: . Henry Nai-yang Chou (1935- ) 
: . +Zhu Liu (1939- )
: . . Louise Chou (1968- )
: . . Yu Chou (1972- )
 
: Dorothy Esther Te-lan Huie (1902- )
: +Amos Yi-hui Wong (1899-dec.)
: . Amos Yuan-meng Wong (1931-1951)
: . Kin Yuan-chong Wong (1933-1942)
: . Ruth Yuan-hua Wong (1936- )
: . +Arthur Joseph Thomas Roza (1935- )
: . . Amy Ai-mei Roza (1977- )
: . . Abigail Ai-pei Roza (1977- )
: . Bert Yuan-shu Wong (1940- )
: . +Glenda Doret Lyn
: . . Mark Wong (1968- )
: . . Steven Wong (1970- )
: . . Matthew Wong (1972- )
 
: Albert Van Arnam Huie (1905-1984)
: +Janet Elizabeth Lockwood (1905- )
: . Joseph Albert Huie (1930- )
: . +Anne McLane Eldridge (1931- )
: . . David Kin Huie (1953- )
: . . +Rose Marie Driehaus (1958- )
: . . . Eric David Huie (1985- )
: . . . Lisa Grace Huie (1988- )
: . . . Ryan Andrew Huie (1990- )
: . . Richard Brian Huie (1957- )
: . . +Ellen Maney (1962- )
: . . . Bryan Richard Huie (1983- )
: . . . Brittany Anne Huie (1985- )
: . . James Andrew Huie (1962- )
: . Richard Van Arnam Huie (1935- )
: . +Jill Paula Fernald (1936- )
: . . Jeffery Langdon Huie (1964- )
: . . +Kirsten McNeely
: . . . Jeffery Douglas Huie (1987- )
: . . +Anna Maria Garcia (1965- )
: . . . Taylor Elizabeth Huie (1993- )
: . David Lockwood Huie (1935- )
: . +Mary Ellen Ives (1940- )
: . . Margaret Emma Huie (1965- )
: . . Janet Lockwood Huie (1967- )
: . . Arthur Ives Huie (1970- )
: . . Marion Armstrong Huie (1978- )
 
: Arthur Kin Huie (1905-1987)
: +Isabel Anna Lockwood (1907- )
: . Dorothy Isabel Huie (1928-1979)
: . +George Lockwood Trigg (1925- )
: . . William Arthur Trigg (1960- )
: . . +Mary Edith Wilkinson (1954- )
: . . . Dorothy Elizabeth Trigg (1991- )
: . . James Kin Trigg (1965- )
: . . +Rachel Anne Weber (1966- )
: . Jonathan Lockwood Huie (1945- )
: . +Diane Ruth Bateman (1946- )
: . . Kristin Elizabeth Huie (1967- )
: . . +David Edward Baldwin (1951- )
: . . Karen Rebecca Huie (1971- )
: . +Ellen Patricia Bassett (1948- )
: . . Courtney Ellen Huie (1979- )
: . . Adam Arthur Huie (1981- )
: . . Alexander Winton Huie (1984- )
 
Revised 8/2/98 by Ching-hsien Wang